Merhabalar Okul Öncesi Forum Resmi Web Sitesi 'Biz BÜYÜK Bir Aileyiz'

Foruma ücretsiz kayıt olarak mesaj gönderebilir, yeni konular oluşturabilir ve diğer üyeler ile etkileşim içine olabilirsiniz.

Prof.Dr.Ramazan Arı Kimdir?

Katılım
24 Haz 2007
Mesajlar
548
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
50


ÖZGEÇMİŞ
1.******Adı Soyadı: Ramazan Arı
2.******Doğum Tarihi:**1954
3.******Unvanı: Profesör
4.******Öğrenim Durumu:
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi 1979
Yüksek Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi 1984
Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Hacettepe Üniversitesi 1989
5.******Akademik Unvanlar
Profesör Psikolojik Danışma ve Rehberlik 2001
6.**Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
Uygun, A., “Ergenlerde Etkileşim Gruplarında Bilişsel-Davranışçı Tekniklerin Ergenlerin İletişim Becerilerine Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Selçuk Üniversitesi, 2001.
Uslu, M., “Yüksek Eğitim Kurumlarında Çalışan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanlarının İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Danışmanların Denetim Odağı ve Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması”, Selçuk Üniversitesi, 2001.
Sarı, K. “Temel Psikomotor Becerilerin Gelişimine Farklı Eğitim Kurumları ve Deneklerin Özlük Niteliklerine Bağlı Değişkenlerine Etkisi”, Selçuk Üniversitesi, 2002.
Yılmaz, E. “Ön-Ergenlerde (13-14 Yaş) Ego-Santrik Düşüncenin Denetim Odağı İle İlişkinin İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi, 2002.
6.2 Doktora Tezleri
Deniz, M. E. Ta- Bakın Ben Durumları ve Bazı Özlük Niteliklerine Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi, 2002.
Kesici, Ş. Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stratejilerinin Psikolojik İhtiyaç Örüntüleri ve Özlük Niteliklerine Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi , Selçuk Üniversitesi, 2002.
Hamarta, E. Üniversite Öğrencilerinin Yakın İlişkilerindeki Bazı Değişkenlerin (Benlik Saygısı, Depresyon ve Saplantılı Düşünme) Bağlanma Stilleri Açısından İncelenesi, Selçuk Üniversitesi, 2004.
Seçer, Z. Yoğun Düşünme (Reflectıon) Eğitimi Programının Çocukların Ahlaki Yargılarına Etkisinin İncelenmesi, 2003.
7.**Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
M. Engin Deniz, Erdal Hamarta, and Ramazan Arı.;An İnvestigation Of Social Skills And Loneliness Levels Of University Students With Respect To Their Attachment Styles İn A Sample Of Turkish Students” Social Behavior and Personality. 33 (1), 19-32,2005
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
7.3**Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.2 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Arı, R "Üç Büyük Psikolojik Yaklaşımda Anksiyete Kavramı" S. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. s. 3,1989. Ss.195-217
Arı, R. "Üniversite Öğrencilerinin Atılganlıklarının Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması " S. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, s. 5, 1991. Ss.163-173
Arı, R ve Hasan Bacanlı. "TA Ben Durumları Ölçeği -BDÖ". S. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. s.7.ss.l31-149,1996.
Çağdaş, A., R. Arı."Anne Çocuk İletişim Dili Eğitiminin 4-5 Yaş Çocuklarının Sosyal Gelişimlerine Etkileri". S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. sayı:5, ss.392-404.1999.
Arı, R "Transaksiyonel Analiz Kuramında Davranışın Kuramsal Temeli ve Psikolojik Danışmanın Hedeflerine İlişkin Bir Araştırma". S. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, cilt: 10,s.4,ss.457-468.1994.
Arı, R ve Y. Akif Afyon. "Öğrenme Yöntemlerinin Futbola Uygulanması İle İlgili Bir Deneme". S. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Dergisi, s.9. ss 375-383.1995.
Arı, R. "Özel Eğitim Kültürümüz". Milli Eğitim Dergisi, s: 136. ss.20-21 Ekim-Kasım- Aralık, 1997.
Arı, R ve Erdal Hamarta. "Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık ve Sosyal Beceri Düzeylerinin öğrencilerin Özlük Nitelikleri Açısından İncelenmesi." S. U. Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, s. 10, 2000
Arı, R ve Birgül Çakıroğlu-Berber. "Lise Öğrencilerinin Buluğ Çağı İle İlgili Bir Tarama Çalışması" S. Ü. Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, s.10, 2000
Arı, R ve S., Cantekinler. "Sosyal Beceri Eğitiminin Öğrenilmiş Çaresizliği Olan Çocuklar Üzerindeki Etkisi". S. Ü. Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, s. 11, 2001
Arı, R Z. Şahin (Seçer), Ş., Berber. "Kurum Bakımı Altında Yetişen Çocukların Psİkososyal Temelli Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi" S. Ü. Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,s. 11, 2001
Deniz. E., R Arı. "Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Kültürel Farklılıklara Dayalı Atılganlıkları Üzerinde Bir Atılganlık Eğitimi Denemesi". S. Ü. Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, s.11, 2001

7.5**Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Arı, R "Ortaöğretim Ders Geçme ve Kredi Sisteminde Öğretmen-Öğrenci İlişkilerinin Tutum Boyutu". III Eğitim Bilimler Kongresi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Ankara: 6-8 Eylül 1995.
Doğru, S., R Arı. "Zihin Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Özürlü Çocuklarını Kabul Düzeylerinin Belirlenmesi". 7. Özel Eğitim Günleri. Anadolu Üniversitesi Eskişehir 13-15 Kasım, 1997
Yıldırım, S., R. Arı. " Zihin Engelli Çocukların Aileleriyle Sorunlara Yönelik Bir Eğitim Çalışması". IV Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir, 10-12 Eylül, 1997.
Arı, R "Rorschach Testi ile Epileptiklerin Affektif Özelliklerinin Belirlenmesi ve Tanılanması". V. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir 14-16 Eylül 1998.
Çağdaş, A., R Arı ve S. Şen. "Anne-Çocuk İletişim Dil Eğitiminin Annelerin Çocuklarına Karşı Tutum ve Davranışlarına Etkisi.” VII. Eğitim Bilimleri Kongresi. Konya: 9-11 Eylül 1998.
Arı, R, A. Çağdaş, S. Şen. Ebeveyn Kendi Davranışını Değerlendirme Ölçeği (EKDDÖ).VII. Eğitim Bilimleri Kongresi. Konya: 9-11 Eylül 1998.
Arı, R, E. Deniz, E. Hamarta. Pio’da Eğitim Gören 9-16 Yaş Grubu Kız Öğrencilerinin Öz-Kavramı Ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi. Cilt 1, Ankara, 2004
7.6. Diğer Yayınlar
Kitaplar
Arı, R, Üre, Ö. ve Yılmaz, H., Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi (Eğitimin Psikolojik Temelleri). Mikro Basım Yayım-Dağıtım Konya: 1999
Arı, R. ve Diğerleri. Selçuk Üniversitesi Anaokulu / Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı. Rehber Kitaplar Dizisi. YA-PA, İstanbul: 2000
Arı, R. Gelişim ve Öğrenme. Atlas Kitabevi, Konya:2005

Ders Notu
Arı, R Öğrenme Psikolojisi (Ders notu). S. Ü. Mesleki Eğitim Fakültesini Yaşatma ve Geliştirme Vakfi Yayın No: 27. Konya : 1995
Arı, R ve A., Saban. Sınıf Yönetimi (Ders notu). Mikro Dizgi-Ceylan Ofset. Konya: 2000
Üre, O., R, Arı ve Z., Şahin (Seçer). Çocukta Duygusal Gelişim (Ders notu). S. Ü. Mesleki Eğitim Fakültesini Yaşatma ve Geliştirme Vakfi. Konya : 2001

Seminer ve Konferanslar
1. Arı, R. “Aile – İçi İlişkilerin Çözümlenmesinde Farklı bir Yaklaşım”. S. Ü. Aile Araştırma-Uygulama Merkezi Başkanlığı Tarafından düzenlenen Türk Aile Yapısı Paneli. Konya:**3 Haziran 1992.
2. Arı, R. “Çocukta Yaramazlığın Hedefleri ve Zor Çocuğun Eğitimi.” Konferans. 7-Nisan 1993. Konya.
3. Arı, R. Çocuk Mahkemelerinde Psikolog. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Konya Erkek Yetiştirme Yurdu tarafından Düzenlenen Çocuk Suçluluğu Paneli. Konya: 10 Mayıs 1993.
4. Arı, R. Ailede Etkileşim ve Çocukla İletişim. Konya İl Sosyal Hizmetler müdürlüğü ile S. Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi İşbirliği ile düzenlenen Ana Baba Eğitimi Semineri. Konya: 8-23 Mayıs 1993.
5. Arı, R. Çocukta Yaramazlık ve Düzeltme Yolları. Konya İl Sosyal Hizmetler müdürlüğü ile S. Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi İşbirliği ile düzenlenen Ana Baba Eğitimi Semineri. Konya: 8-23 Mayıs 1993.
6. Arı. R. Aile İçi Etkileşim ve Demokrasi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 17 Mayıs 1995.
7. Arı, R. Çocukta Uyum Problemleri. Selçuk Üniversitesi Ün TV ‘de Haftalık 1’er saatlik Konuşmalar. Nisan-Mayıs-Haziran 2000.
8. Arı, R. Çocukta Yaramazlık ve Yaramazlığın Hedefleri. Aile Bilinçlendirme Semineri. Tekirdağ Rotaract**Club. 25-26 Kasım 2000.

9. Projeler
1. Arı, R., Ö. Üre. Psikolojik Danışmanların Danışma Becerilerini Geliştirmede İnteraktif (Birebir) Modelin Uygulanabilirliği Üzerine Karşılaştırmalı Deneysel Bir Çalışma. Bu çalışma 1995 yılında başlamış olup 1999 yılında tamamlanmıştır. Yayını için alanla ilgili yurtdışı**dergilerle temas halinde.
2. Arı, R., B. Aras, Ö. Üre. E. Teberdar. Obez Kişilerde Yeme Davranışının Düzenlenmesinde Psikoterapi Destekli Deneysel Bir Çalışma. Araştırma 4 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. 30 Mart 2001 tarihinde tamamlanacaktır. Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmektedir.
3.**Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ve Konya Garnizon Komutanlığı İşbirliği İle Eylül 1999-Ağustos 2000 arasında 11 ay süre ile Konya Garnizon Komutanlığında Görevlendirilerek**Er, Erbaş ve Subayların Motivasyonu, İşdoyumu, Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Çalışma Yapılmıştır. Bu çalışma Askeri güvenlik**nedeniyle gizlilik derecesi olduğundan yayınlanmamıştır.**

9. İdari Görevler
1. S. Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Bölüm Başkanlığı
Başlama Tarihi: Ocak 1990**
Bitiş Tarihi: Halen devam etmekte.
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1.S.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
Başlama Tarihi: 1995
Bitiş Tarihi:****** Halen devam etmekte
2.S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
Başlama Tarihi: 1995
Bitiş Tarihi: Halen devam etmekte
3.S. Ü. Senato Üyeliği
Başlama Tarihi: 1995
Bitiş Tarihi: Halen devam etmekte.
4. Psikolojik Danışma Rehberlik Derneği Üyeliği
 

Giriş yap

Okul Öncesi Forum TV

000
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Canlı yayına kalan süre.

18 Yıldır Sizlerle

18 yıldır sizlerleyiz. Türkiye'nin ilk okul öncesi eğitim platformu
Üst