Merhabalar Okul Öncesi Forum Resmi Web Sitesi 'Biz BÜYÜK Bir Aileyiz'

Foruma ücretsiz kayıt olarak mesaj gönderebilir, yeni konular oluşturabilir ve diğer üyeler ile etkileşim içine olabilirsiniz.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TANIMI KAPSAMI VE ÖNEMİ(konu özeti ve konu testi)

Katılım
3 Ara 2006
Mesajlar
7
Tepki Skoru
0
Puanları
0
[size=medium]OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TANIMI KAPSAMI VE ÖNEMİ

büyüme:daha olgun bir evreye ya da evrelere erişmek üzere,bedensel vezihinsel yönlerden çocuk ve gençlerde meydana gelen doğal değişikliklere denir.

olgunlaşma:bireyin davranışlarında öğrenme ya da alıştırma yapma yolu ile değil de büyümesürecinin doğal sonucu olarak görülen değişikliklerdir.

öğrenme:yaşantı ürünü ve kalıcı izli bir davranış değişikliğidir.

gelişimin temel ilkeleri:
1.gelişim süreklilik gösteren bir değişmedir.
2.gelişim belli yönler izler.
3.gelişim birbirini izleyen belli evrelerden oluşur.
4.gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
5.gelişimde evreleri birbiriyle ilişkilidir.
6.gelişim evreleri birbiriyle ilişkilidir.
7.gelişimde kritik dönemler vardır.

okul öncesi eğitim:0-72 ay arasındaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun,zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan,onların bedensel ,zihinsel,duygusal ve sosyal yönlerden gelişmelerini destekleyen,toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve ilk öğretime hazırlayan,temel eğitim bütünlüğü içinde yer alan bir eğitim sürecidir.

okulöncesi eğitim doğumla başlar ve çocuğun ilköğretime başladığı güne kadardevam eder.

çocuğunokul öncesi yıllarda karşılanması gereken temel gereksinimleri :

*fiziksel tehlikelerden korunma
*yeterli beslenme ve sağlıklı bakım
*yakınlık kurulabilecek bir yetişkin
*verilen tepkileri anlayıp karşılık verebilecek bir yetişkin
*bakılabilecek,dokunulabilecek,duyulabilecek,koklanabilinecek ve tadılabilecek nesnelerle oynamak için günlük fırsatlar
*hareket becerilerini geliştirebilme
*konuşma,öykü anlatma ve şarkı söyleme yoluyla dilini geliştirme
*olumlu başarı duygusu geliştirme
*yaşayarak,keşfederek öğrenme
*sorumlulukalabilme ve seçim yapabilme
*iç denetim ve bir işi sonuçlandırma azmini geliştirebilmek için yüreklendirme
*kendine değer vermesi ve başarılarından gurur duyabilmek için desteklenme
*kendini ifadeetme ve yaratıcılığını geliştirme

okul öncesi eğitimin kapsamı:
okul öncesi eğitim 0- 6 yaş grubundaki çocukları ve ailelerini; çocukların bedensel,zihinsel ,duygusal ve sosyal gelişimlerini ; hizmet sunan kurum ve kuruluşları;hizmetin sunulduğu yerleri ve bu yerde görevli tüm personeli kapsamaktadır.

okul öncesi eğitimin önemi:
okul öncesi eğitimin önem kazanmasına ve yaygınlaşmasına yol açan etmenler şunlardır:

1.çocuk gelişimine ilişkin bilgilerin artması ve yaşamın ilk yıllarının sonraki yıllar üzerinde etkili olduğunun anlaşılması.

2.yapılan araştırmalarla, ilk öğretimde çocuğa kazandırılmaya çalışılan soyut öğrenmelerden önce bir hazırlık geçirmenin yararlı olduğunun öne sürülmesi.

3.okul öncesi eğitimle kazanılan sosyal uyumun çocukların daha sonraki öğrenimleri sırasında başarılarını olumlu yönde etkilediğinin anlaşılması.

4.tüm sosyal sınıflarca, eğitimin bir sosyal gruptan diğerine geçişte güçlü bir araç olduğunun bilincine varılması.

5. çocuklu ailelerin eğitim düzeylerinin farklılığı nedeniyle, aile eğitimlerin eksikliklerinin okul öncesi eğitimle giderilerek, çocukların ilk öğretime hazırlanmalarının öneminin kavranması.

6.hemen her ülkedeekonomik kalkınma ve sanayi alanındaki hızlı gelişmelerin sonucunda kadın işçilere olan gereksinimin artması.

7.aile yapısında değişiklik olması ve çekirdek aile tipinin yaygınlaşması.

8.ülkelerin anayasalarında var olan vatandaşlarına fırsat eşitliği sağlamak temel ilkesinin işlerlik kazanması

9.kadın haklarına olan saygının artması, kadınların ev dışındaki sosyal,mesleki ve bireysel haklarına kavuşmaları

10.belli endüstri merkezlerine ve şehirlere göç nedeniyle mimari yapının değişmesi.çocuklar için oyun alanlarının giderek azalması

yapılan bazı araştırmalar:

*insan beyni bir yaşından önce,hızlı gelişmekte ve bu gelişim geniş bir alanı kapsamaktadır. doğumdan hemen sonraki aylar, beynin gelişimi açısından çok önemlidir.

*beynin gelişimi, çevresel koşullardan sanıldığından çok daha fazla etkilenmektedir.

*erken yaşlarda çevrenin beyin gelişimi üzerindeki etkisi uzun sürelidir.

*çevre beynin sadece hücresayısını ve bağlantılarının değil onların bağlanma yollarını da etkilemektedir.okul öncesi dönemdeki deneyimler, beynin çalışma şeklini oluşturma bakımından da önemlidir.

*erken yaşlarda aşırı stres yaşayan çocukların daha sonraki yıllarda zihinsel,davranışsal ve duygusal açılardan zorluklar yaşama olasılıkları daha yüksektir.

çocuklar çevresiyle ilişki kurmalarına, öğrenmelerine ve gelişmelerine olanak tanıyan fiziksel sosyal ve psikolojik yeteneklerle dünyaya gelirler.eğer bu yeteneklerin farkına varılmaz ve desteklenmezse, bunlar zamanla kaybolabilirler.

yaşamın ilk yıllarında kritik dönemler vardır. temel bilgi ve beceriler,kendileriyle ilgili bir kritik dönemlerde, doğrudan verilen zengin deneyimlerle kazandırılamazsa, ilerki yıllarda öğrenilebilse bile ulaşılan düzeyde eksiklikler görülür.

çocuğun ergenlik döneminde ulaştığı okuma düzeyinin yüzde 50 si dokuz yaşına kadar gerçekleşmektedir. bu nedenle dil gelişimi ve eğitimi açısından okul öncesi eğitim çağı kritik bir dönemdir.

okul öncesi eğitim, okul başarısını ve sınıf tekrarını azaltmanın yanısıra ; okula devamı ve iş gücü artırmakta, ergenlik suç oranını ve erken yaşlardaki hamilelikleri deazaltmaktadır.
okulöncesi eğitime yapılan yatırım ile sosyo ekonomik vesosyal eşitsizlikler azaltılabilir.

1. aşağıdakilerden hangisi gelişimin temel ilkeleri arasında yer almaz?
a. gelişim süreklilik gösteren bir değişmedir
b. gelişim evreleri birbirinden bağımsızdır aralarında ilişki yoktur
c. gelişimde bireysel farklılıklar vardır
d. gelişimde kritik dönemler vardır
e. gelişim hızı her yaşta aynı değildir.

cevap: "b" dir.


2. aşağıdakilerden hangisi okulöncesi eğitimin özellikleri arasında yer almaz?
a. okul öncesi eğitim 0-72 ay çocuklara yöneliktir
b. okul öncesi eğitim kültürel değerler ile tutarlı olmalıdır.
c. okulöncesi eğitim gelişime ilişkin tüm alanları desteklemeli
d. okulöncesi eğitim öğrencileri yüksek öğretime hazırlar.
e. okul öncesi eğitim temel eğitim bütünlüğü içinde yer alan bir eğitim sürecidir.

cevap:"d" dir.

3. aşağıdakilerden hangisiokul öncesi eğitimin önem kazanmasına ve yaygınlaşmasına yol açan etmenler arasında sayılamaz.
a. çocuğun gelişimine ilişkin bilgilerin artması ve yaşamın ilk yıllarının,sonraki yıllar üzerinde etkili olduğunun anlaşılması.
b. tüm sosyal sınıflarca eğitimin bir sosyal gruptan diğerine geçişte güçlü biraraç olduğunun bilincine varılması.
c. geleneksel-geniş aile yapısının korunup yaygınlaşması
d. hemen her ülkede ekonomik kalkınma ve sanayi alanındaki hızlı gelişmeler sonucunda kadın işçilere olan gereksinimin artması
e. kadın haklarına olan saygının artması,kadınların bireysel haklarına kavuşmaları

cevap:"c"dir.

4. bireyin davranışlarında öğrenme ya da alıştırma yapma yolu ile değil de büyüme sürecinin sonucu olarak görülen değişikliklere ne ad verilir?
a. öğrenme
b. gelişme
c. davranış
d. büyüme
e. olgunlaşma

cevap:"e" dir.


5.aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin yararları arasında yer almaz?
a. okul öncesi yıllarda tutarlı ve koruyucu bir şekilde kendisi ile ilgilenilen çocuklar daha iyi beslenir,daha az hastalanır daha iyi gelişme şansı yakalayabilir.
b. çocuğun yaşamın ilk yıllarında sevgi dolu bir ilişki içinde olması onun daha sonraki yaşamında başkalarını sevmesini ve uzun süreli ilişkiler kurmasını kolaylaştırır.
c. okul öncesi eğitim ailelerin sosyo ekonomik seviyelerinin artmasını sağlar.
d. dil gelişimi ve eğitimi açısından okul öncesi eğitim çağı kritik bir dönemdir.çocuğun sözcük dağarcığının gelişmesini sağlar.
e. okul öncesi eğitime yapılan yatırım ile sosyo ekonomik ve sosyal eşitsizlikler azaltılabilir.

cevap:"c" dir.


6.daha olgun bir evreye erişmek üzere, bedensel ve zihinsel yönlerden çocuk ve gençte meydana gelen doğal değişikliklere ne ad verilir.
a.öğrenme
b.gelişme
c. davranış
d. büyüme
e.olgunlaşma

cevap:"d" dir.

7. aşağıdakilerden hangisi, çocuğun gelişimini etkileyen etmenler arasında yer almaz?
a. aile çevresi
b.ulaşım araçları
c.okul çevresi
d.arkadaş çevresi
e.kitle iletişim araçları


cevap."b" dir.

8.aşağıdakilerden hangisi, çocuğun okul öncesi dönemde karşılanması gereken temel gereksinimlerden biri değildir.
a. öz bakım becerilerini geliştirme
b.bağımsızlık duygusunu geliştirme
c. hareket becerilerini geliştirme
d. olumlu başarı duygusunu geliştirme
e. soyut kavramlar geliştirme


cevap:"e" dir.

9.aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kapsamı içinde yer almaz?
a.tüm sivil toplum örgütleri
b.0-6 yaş gurubundaki çocuklar
c.okul öncesi eğitim kurumlarındaki görevli personel
d.okul öncesi eğitim veren kurum ve kuruluşlar
e.0-6 yaş grubundaki çocukların aileleri


cevap:"a" dır.

10."çevre ve beyin gelişimi" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. çevre,beynin sadece hücre yapısını etkiler
b. çevre, beyin gelişimini her dönemde aynı orandaetkiler.
c.çevre ile beynin gelişimi arasında herhangi bir ilişki yoktur.
d.çevre,beynin sadece hücre bağlantılarını etkiler.
e. çevrenin,erken yaşlarda,beyin üzerinde etkisi uzun sürelidir.


cevap:"e" dir.
[/size]
 

Giriş yap

Okul Öncesi Forum TV

000
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Canlı yayına kalan süre.

18 Yıldır Sizlerle

18 yıldır sizlerleyiz. Türkiye'nin ilk okul öncesi eğitim platformu
Üst