Merhabalar Okul Öncesi Forum Resmi Web Sitesi 'Biz BÜYÜK Bir Aileyiz'

Foruma ücretsiz kayıt olarak mesaj gönderebilir, yeni konular oluşturabilir ve diğer üyeler ile etkileşim içine olabilirsiniz.

GELİŞİMİN DOĞASI (konu özeti ve konu testi)

Katılım
3 Ara 2006
Mesajlar
7
Tepki Skoru
0
Puanları
0
[/font]ÇOCUK GELİŞİMİ VE PSİKOLOJİSİ

GELİŞİM SÜREÇLERİ:
gelişim:döllenme anından ölüme kadar süren ve bireyin yaşamı boyunca geçirdiği her türden değişmeleri ifadeeden bir kavramdır.
birbirine benzer bir donanımla dünyayaadım atmalarına ve benzer koşullarda benzer yaşantılar geçirmiş olmalarına rağmen,her birey kendine özgü bir gelişim gösterir.
biyolojik süreçler:büyük ölçüde bireyin fiziksel yapısındaki değişiklikleri içermekle birlikte,zihin gelişimiyle de ilişkilidir.

tüm insanların kendi türlerine özgü tipik davranış örüntüleri göstermeleri ana babalardan genler vasıtasıyla geçen özellikler,bireylerin doğuştan sahip oldukları öğrenilmemiş davranış kalıpları gelişimle ilgili biyolojik süreçler kapsamında ele alınmaktadır.

biyolojik süreçleri şu konular oluşturmaktadır:
*evrim:insan ve hayvanların çevrelerine daha iyi uyum sağlayabilmeleri için yaşamlarında geçirdikleri değişimlerdir.
*genetik:kalıtımsal özelliklerin aktarılmasını sağlayan genlerin taşıdığı özelliklerdir.
*etoloji:davranışın temellerinin evrim yoluyla aktarıldığını savunan,gelişime yönelik biyolojik bir yaklaşımdır.

psikososyal süreçler:bireyin başkalarıyla olan ilişkileri,duygusal gelişimi ve karakteristik kişilik özellikleriyle ilgili değişmeleri ifade eder.
psikososyal süreçler bireylerin özellikle çocukluk yıllarında toplumsal değerleri,davranışları ve inançları kazandıkları süreçlerdir.

GELİŞİM DÖNEMLERİ
gelişim dönemleri:bireyin döllenmeden ölümüne kadar süren zaman içerisinde, ön plana çıkan belli gelişim özelliklerini kapsayan belli yaş dilimlerini ifade eder.

doğum öncesi dönem:ana rahminde döllenmeden doğum anına kadar süren dönemdir.
hızlı hücresel ve yapısal değişimlerle fiziksel gelişimin ön plana çıktığı bir dönem olarak bilinir.

bebeklik dönemi:doğumdan iki yaşına kadar olan dönemdir.
en belirgin özelliği yetişkinlere olan yoğun bağımlılığıdır.dil,sembolik düşünme,duyusal motor koordinasyon ve benzeri bir çok fiziksel ve pisikolojik etkinliklerle başlar,çocuğun ana babasından belli ölçüde bağımsızlık yeterliliği kazanması ile son bulur.

ilk çocukluk dönemi:ana okulu yıllarına denk düşen bu gelişim dönemi,bebekliğin sona ermesinden sonra 5 ya da 6 yaşlarına kadar devam eder.
bu dönemin en belirgin özelliği çocuğun okul dönemine hazır duruma ulaşabilmesi için gerekli olan öz bakım becerileriyle bazı ego nitelikleri geliştirmiş olmak zorunda kalmasıdır.


ikinci çocukluk dönemi:ilköğretimin birinci kademesine rastlayan bu dönem, 6-11 yaşları arasını kapsar.

ergenlik dönemiii:11-13 yaşlarla başlayıp,18-20 yaşlarına kadar devam eder.bebeklik döneminden sonra en hızlı fiziksel değişme bu dönemde gerçekleşir.

genç yetişkinlik dönemi:yirmi yaşların başı ile otuzlu yaşların ortalarına kadardevam eder.
bu dönemin ön plana çıkan özelliği, bireyin kendi ekonomik bağımsızlığını kazanması ve karşı cinsle yakın ilişkiler kurarak bir aile kurmaya yönelmiş olmasıdır.


orta yetişkinlik dönemi:eek:tuzlu yılların ortalarından altmışlı yılların ortalarına kadar uzanır.kimi gelişim psikologlarınca üretkenlik dönemi olarak adlandırılmaktadır.

ileri yetişkinlik dönemi:altmışlı yıllardan ölüme kadar süren dönemdir.yetişkinlik yada olgunluk dönemi olarak da adlandırılır.GELİŞİM EVRELERİ
Gelişim psikologları arasında evre kuramcıları olarak bilinen kimi psikologlar,gelişimin,belli evrelerde belli nitel değişmeler biçiminde,bir evreden diğerine ardışık bir sıra izleyerek gerçekleştiğini ileri sürmüşlerdir.

evre kuramlarının ortak özellikleri:
1.her evrenin kendine özgü genel sorunları vardır.
2.evreler gelişim süreçleriyle ilgili özellikler ya da davranışlardaki niteliksel farklılıkları içerirler.
3.evreler değişmez ardışık bir sıra izlerler.
4.evreler bütün kültürlerde aynıdır.


GELİŞİMDE SÜREKLİLİK-SÜREKSİZLİK İKİLEMİ:
gelişimin derece derece düzgün bir biçimde ilerlediği görüşünü benimseyerek gelişimde sürekliliği savunan bilim adamları,gelişimin önemli karakteristik yapıları ile ilgilenirler.

evre kuramcıları olarak anılan ve süreksizliği savunan gelişim psikologları ise,bir gelişim evresinden diğerine geçişte gelişim süreçlerinde ani nitel değişikler olduğunu ileri sürerler.

bilişsel gelişim:düşünme,kavrama ve algılama gibi zihinsel süreçlerin gelişimidir.

psikososyal gelişim:bebeğin çevreye uyum sağlama biçimi,bağlanma süreci,duygular ve sosyalbenlik gelişimi çerçevesinde ele alınır.

1.bellek,dikkat, problem çözme,algı ve öğrenme gibi etkinlikler hangi başlık altında toplanmaktadır?
a. biyolojik süreçler
b. bilişsel süreçler
c. psikososyal süreçler
d. toplumsal süreçler
e. ahlaki süreçler

cevap:"b" dir.

2. aşağıdakilerden hangisi gelişim dönemleri arasında sayılamaz?
a. doğum öncesi dönem
b. bebeklik dönemi
c. ilk çocukluk dönemi
d. süt çocukluğu dönemi
e. ergenlik dönemi

cevap : "d" dir.


3. bebeklikten sonra en hızlı fiziksel değişimlerin gerçekleştiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a. ilk çocukluk dönemi
b. ikinci çocukluk dönemi
c. ergenlik dönemi
d. genç yetişkinlik dönemi
e. orta yetişkinlik dönemi


cevap: "c" dir.


4. bireyin ekonomik bağımsızlığını kazanması ve karşı cinsle yakın ilişkiler kurarak aile kurmaya yönelmesi hangi dönemde gerçekleşmektedir?
a. genç yetişkinlik dönemi
b. ergenlik
c. orta yetişkinlik dönemi
d. ileri yetişkinlik dönemi
e. yaşlılık


cevap :"a" dır.


5. aşağıdakilerden hangisi gelişim evrenlerinin temel özellikleri arasında yer almaz?
a. her evrenin kendine özgü genel sorunları vardır.
b. evreler davranıştaki niteliksel farklılıkları içerir.
c. evreleri değişmez ardışık bir sıra izler.
d. gelişim evrelerinin her birinde çocuğun farklı türden gelişim sorunları yaşanır.
e. evreler toplumdan topluma farklılık gösterirler.

cevap: "e" dir.

6. insan ve hayvanların çevrelerine daha iyi uyum sağlayabilmeleri için yaşamlarında geçirdikleri değişimlere ne denir?
a. biyolojik süreç
b. genetik
c. evrim
d. etoloji
e. bilişsel süreç

cevap : "c"dir.


7.bireyin başkalarıyla olan ilişkileri ,duygusal gelişimi ve karakteristik kişisel özelliğiyle ilgili değişmeleri ifade eden süreç aşağıdakilerden hangisidir.?
a. biyolojik süreç
b. pisikolojik süreç
c. bilişsel süreç
d. ahlaki süreç
e. toplumsal süreç

cevap: "b" dir.


8. dil,sembolik düşünme,duyusal motor koordinasyon ve benzeri bir çok fiziksel ve psikolojik etkinlikleri kapsayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a.ilk çocukluk dönemi
b. ikinci çocukluk dönemi
c. ergenlik dönemi
d. genç yetişkinlik dönemi
e. bebeklik dönemi

cevap:"e" dir.


9. bireyin yaşamında değişmez ardışık bir sıra içerisinde ortaya çıkan ani nitel değişimleri kapsayan belli zaman dilimlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. gelişme
b.büyüme
c. olgunlaşma
d. gelişim evreleri
e. gelişim dönemleri

cevap:"d" dir.


10. bir gelişim evresinden diğerine geçişte gelişim süreçlerinde ani nitel değişikler olduğunu ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a. gelişimde sürekliği savunan görüş
b. psikolojik süreç
c. bilişsel süreç
d. gelişimde sürekliliği savunan görüş
e. psikososyal görüş


cevap:"a" dır.


11. bireylerin doğuştan sahip oldukları öğrenilmemiş davranış kalıpları, hangi gelişim süreçleri ile ilişkilidir?
a. bilişsel süreçler
b. psikolojik süreçler
c. psikososyal süreçler
d. ahlaki süreçler
e. toplumsal süreçler

cevap: "b"dir.


12. dil gelişimi ile bireyde oluşan değişimler hangi gelişim süreçleri sonucunda ortaya çıkmaktadır?
a. pisikolojik süreçler
b. psikososyal süreçler
c. evrimsel süreçler
d. bilişsel süreçler
e. toplumsal süreçler

cevap: "d" dir.

13. bireyin içinde bulunduğu bilişsel gelişim döneminin özelliklerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a. psikolojik olgunlaşma
b. öğrenme
c. psikososyal süreçler
d. büyüme
e. gelişim ödevleri

cevap:"a" dır.

14. özbakım becerilerinin kazanılmasının ön plana çıktığı gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. bebeklik dönemi
b. ilk çocukluk dönemi
c. ikinci çocukluk dönemi
d. ilköğretim dönemi
e. ergenlik dönemi

cevap :"b" dir.


15. bireyin kısıtlı bir zihin gücü ile dünyaya gelmesi,onun sosyal gelişimi üzerinde; sosyal gelişimi ise kişilik gelişimi üzerinde belirleyici rollere sahiptir.
aşağıdakilerden hangisi bu durumu en iyi ifade etmektedir?
a. gelişim süreçleri birbirlerini etkiler
b. gelişimin temelini zihinsel gelişim oluşturur.
c. bilişsel süreçler bireyin kişilik gelişimini etkiler
d. gelişim her bireyde farklı şekillerde olur.
e. psikososyal süreçler,bilişsel süreçlerin bir sonucudur.


cevap :"a" dır.
[/size]
 

Giriş yap

Okul Öncesi Forum TV

000
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Canlı yayına kalan süre.

18 Yıldır Sizlerle

18 yıldır sizlerleyiz. Türkiye'nin ilk okul öncesi eğitim platformu
Üst