Merhabalar Okul Öncesi Forum Resmi Web Sitesi 'Biz BÜYÜK Bir Aileyiz'

Foruma ücretsiz kayıt olarak mesaj gönderebilir, yeni konular oluşturabilir ve diğer üyeler ile etkileşim içine olabilirsiniz.

Eğitim-Sen Öğretmenlik Alan Sınavının İptali İçin Dava Açtı!!!

Katılım
17 Ocak 2007
Mesajlar
120
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
37
Eğitim-Sen Öğretmenlik Alan Sınavının İptali İçin Dava Açtı
EĞİTİM SEN Öğretmenliğe İlk Atamada Alan Sınavının İptali İçin Dava Açtı.
EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) Danıştay'da Öğretmenliğe İlk Atamada Alan Sınavının İptali İçin Dava Açtı.


DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

DAVACI: EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

DAVALILAR: 1. Başbakanlık. ANKARA
2. Milli Eğitim Bakanlığı. ANKARA

DAVA KONUSU:

18 Ocak 2007 gün ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in yürütmesinin durdurulması ve iptali istemidir.

OLAYLAR VE HUKUKSAL DEĞERLENDİRME (ÖZET)

Dava konusu yönetmelik değişikliği Milli Eğitim Bakanlığınca öngörülüp hazırlandığı, uygulamayı Milli Eğitim Bakanlığı yapacağı; Yönetmelik değişikliğini de Bakanlar Kurulu yürürlüğe koyduğu için İdari Yargılama Usulü Kanununun verdiği olanaktan yararlanıyor, bu davayı her iki idareye karşı birlikte açıyoruz.

İlk defa öğretmenliğe atanacaklar da bu yönetmeliğin 2/B maddesi kapsamında ve "B Grubu Kadrolar" içinde olduklarından ÖSYM'ce yapılan KPSS sonuçlarına göre atanmakta idi. Yansız ve bu tür sınavlar konusunda güvenilirliği tartışmasız bir kurum olan ÖSYM'nce yapılan sınav sonuçlarına ilgili herkes itibar ettiğinden, uygulamaya bugüne değin ne Milli Eğitim Bakanlığından, ne bilim çevrelerinden, ne öğretmen sendikalarından ne de öğretmen adaylarından bir tepki ve ciddi bir eleştiri yöneltilmiş değildi. Öğretmenliğe ilk defa atamalarda o günden beri bir sorun da yaşanmadı.

Dava konusu yönetmelik değişikliğinin, öğretmenliğe ilk defa atanacaklar için ÖSYM'nce yapılan KPSS sınavından ayrı olarak, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak bir Alan Seçme Sınavı öngörülmektedir. Öğretmenliğe ilk defa atamalarda her iki sınavın %50 etkili olacağı kurala bağlanmaktadır. (Ek.1) Bu durum meslek çevrelerinde ve aday öğretmenlerde huzursuzluk yarattı.

Söz konusu yönetmelik değişikliği hukuka açıkça aykırıdır. Yürütülmesi mesleğimiz açısından olumsuz sonuçlar doğuracak, telafisi çok güç yada imkansız zararlara neden olacaktır. Yürütülmesi durdurulmalı ve iptal edilmelidir. Çünkü;

a. Dava konusu yönetmelik değişikliği ile Genel Yönetmeliğin 23. maddesinde yapılan değişiklik Madde: 2/A'daki A Grubu kadrolar kavramına ve madde 5' deki Giriş Sınavı tanımına aykırıdır. B Grubu kadrolar için genel yönetmelikte giriş sınavı öngörülmemiştir. Alan seçme sınavı da niteliği gereği bir mesleğe giriş sınavıdır. Değişiklikle yönetmelik içeriğinde çelişkiler yaratılmıştır. Yönetmelik değişikliğine göre öğretmenler için KPSS'den ayrı olarak mesleğe girişten önce ayrıca bir alan seçme sınavı yapılacak, genel yönetmeliğinin 2/A ve 5. maddelerine göre ise bu mümkün olamayacaktır.

Öğretmenlik, yönetmeliğin 2/A maddesinde sayılan A grubu Kadrolardan olmadığı için , ilk defa öğretmenliğe atanacaklar için Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılması dava konusu yönetmelik değişikliği ile öngörülen Alan Seçme Sınavı Genel Yönetmeliğin sözü edilen 2/A ve 5. maddelere aykırı olacaktır. Bu maddeler yürürlükte olduğu, yada söz konusu maddelerde de istenilen doğrultuda değişiklik yapılmadığı sürece yapılacak alan seçme sınavları hukuksal dayanaktan yoksun ve yalnızca bu nedenle bile hukuka aykırı olur.

b. Dava konusu yönetmelik değişikliği yürürlüğe girmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yaptığı Öğretmenlikte Alan Sınav Uygulaması konulu anket çalışmasındaki "… Bakanlıkça alanları bazında yapılması düşünülen seçme sınavının ilkinin Ağustos 2007'de yapılması düşünülmektedir" açıklamasına göre de 2007 yaz dönemi öğretmen atamaları için alan seçme sınavı yapılacaktır. Oysa 2006 yılında yapılan KPSS 10 puanları iki yıl için geçerlidir. Adayların o puanlara göre atanma müktesep haklarıdır. KPSS 10 paunının yüksekliğine güvenerek atama bekleyen bir çok öğretmen adayı tedirgindir. Yapılacak olan alan seçme sınavından ne puan alacakları belli değildir. O sınavdan düşük puan almaları durumda atanamama, müktesep haklarını kaybetme olasılıkları adayları huzursuz etmektedir. Bu durum kazanılmış hakların geri alınamayacağı genel hukuk kuralına aykırıdır. 2007 yaz dönemi için ilk defa öğretmenliğe atamada alan seçme sınavı yapılması hukuka aykırı olacağı gibi, kişilerin devlete güvenini de sarsacaktır. Dava konusu yönetmelik değişikliği bu nedenle de hukuka aykırıdır. Yürütmesi durdurulmalı ve iptal edilmelidir.

c. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6. maddesinde öğretmenlik görevine atanacaklarda 657 sayılı yasanının 48. maddesi yanında aranacak özel şartlar belirlenmiştir. Maddenin ( f ) bendinde kamu personeli seçme sınavında (KPSS) bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almak sayılmıştır. Bu yönetmelikte de öğretmenliğe ilk defa atamada başkaca bir sınav öngörülmemektedir. Dava konusu yönetmelik değişikliği, söz konusu atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin sözü edilen maddesine de aykırıdır. Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin söz konusu maddesine de alan sınavı eklenmedikçe, dava konusu yönetmelik değişikliği ile getirilen alan sınavının yapılması hukuka aykırı olur.

ç. Davalı bakanlığın kadrolaşma çabaları herkesin bilgisi içindedir. Bu konudaki sayısız idari yargı kararı da biliniyor. Dava konusu yönetmelik değişikliğinin gizli amacı da milli eğitimde dinci-ırkçı kadrolaşma çabaları önündeki bir engeli daha aşmaktır. ÖSYM'nce yapılan KPSS'na göre yapılan atamalar yandaşların kayırılmasına olanak vermemektedir. Davalı bakanlık kendisinin yapacağı alan seçme sınavı ile bu engeli aşmak istemektedir. Bakanlığın eğitim yöneticisi ve müfettiş atamalarında sözlü sınav ve mülakat uygulamalarında Danıştay kararlarına karşın ısrarlı olmasının nedeni de budur. O nedenle dava konusu yönetmelik değişikliği amaç bakımından da hukuka aykırıdır. Yürütmesi durdurulmalı ve iptal edilmelidir.

d. Davalı Bakanlığın kendisinin yapacağı alan seçme sınavına ilgililerce güven de duyulmayacaktır. Çünkü, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılan OKS sınavlarının hemen hepsinde bir sorun yaşanmıştır. Ya sınav, ya sınavda sorulan bazı sorular iptal edilmiştir. Bazı sınavlarda da yerleştirme sonuçları değiştirilmek ya da iptal edilmek zorunda kalınmıştır.

Kaldı ki adı geçen genel müdürlük bugüne değin bu kapsam ve genişlikte bir sınav yapmamıştır. Deneyimi, örgütlenmesi ve bilgi birikimi bu kapsamda bir sınav için yeterli değildir. M.E.B. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yetmişten fazla öğretmenlik alanında, her alanın özelliğine göre ayrı sorulardan oluşacak mesleğe giriş sınavının sorularını hazırlayıp, sınavı örgütleme ve başarı ile değerlendirme yeterliğinde değildir. Nitekim Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için yapılan Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavını M.E.B. kendisi yapma cesaretinin gösterememiş, bu sınavları ÖSYM'ne yaptırmıştır.

O nedenle bakanlıkça yapılacak alan seçme sınavı tartışmalı olacak, sonuçlara kimse güven duymayacak, itibar etmeyecektir. Böyle bir sınav sonucuna göre yapılacak atamalar da hukuken tartışmalı olacaktır. Dava konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ile iptali olası tartışmaları da sonlandıracaktır.

Eğitim-Sen; 23.02.2007
 
Katılım
17 Ocak 2007
Mesajlar
120
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
37
Sizce sonuç ne olur arkadaşlar bence doğru yoldalar sizce!!!
 
Katılım
17 Ocak 2007
Mesajlar
120
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
37
Meltemcim davanın maddelerini dikkatli okudunmu oks ile tüm yanlışlıklar olmuş şimdi sıra bizde yanlış sorular yanlış cevaplar tamamen psikolojimizi bozucaklar o kadar yeterlilikleri yok demişler birde banada mantıklı geldi yetmişin üzerinde bölüm var ve her bölüm için ayrı sorular ne olacak nasıl başaracaklar sonucu gene bize dokunacak ya hayırlısı diyorum.
 
Katılım
6 Mar 2007
Mesajlar
11
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
40
MELTEMCİM DOĞRU SÖYLÜYORSUN AMA BUNU KİM YAPACAK?
HERKES AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR.LAF VAR AMA İCRAAT YOK.HEPİMİZ BİRLİK OLMALIYIZ.
AYRICA ALAN SINAVININ İÇERİĞİ İLE İLGİLİ HİÇBİR BİLGİ YOK NASIL YAPILACAK BU SINAV ÇOK MERAK EDİYORUM DOĞRUSU.
 
Katılım
17 Ocak 2007
Mesajlar
120
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
37
Arkadaşlar şuan ne kötü durumdayız hayatımız allak bullak ve stres içinde ne olacağı belli değil allah yardımcımız olsun ama ben salıverdim konsantre olamıyorum..
 
Katılım
17 Ocak 2007
Mesajlar
120
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
37
Teşekkür ederim arkadaşım uyarıların için evet haklısın canım benim ya...
 
Katılım
11 Kas 2006
Mesajlar
7
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
39
ALAN SINAVIN İPTAL DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURUDU
HAYIRLI UĞURLU OLSUN TEŞEKKÜRLER DANIŞTAY

TEŞEKKÜRLER EĞİTİM-SEN

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas no: 2007/763

Davacı ve yürütmenin durdurulmasını isteyen: EĞİTİM-SEN

Vekili: ..

Karşı Taraf: 1- Başbakanlık

2- Milli Eğitim Bakanlığı

İsteğin Özeti: 18.01.2007 günlü ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Tülay Şeran Balaban

Düşüncesi: B Grubu kadrolar arasında yer alan öğretmenlik mesleğine ilk girişte ayrı bir sınav öngörülerek, bu sınav ile KPSS'den alınan puanın ortalamasının alınarak atama yapılması Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte kamu görevlerine ilk girişte objektifliğin sağlanması amacıyla getirilen sistemi bozacağından ve anılan yönetmelikte çelişkiler meydana getirdiğinden davaya konu Yönetmeliğin hukuka uygun olmadığı ve yürütmesinin durdurulması isteminin kabulü gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: Erkan Cantekin

Düşüncesi: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesi uyarınca yürütmenin durdurulması isteminin karara bağlanabilmesi için, davalı idarenin savunmasının alınması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü.

Dava, 8.1.2007 günlü ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Davaya konu Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile 18.3.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 23. maddesinin ikinci fıkrası "Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak ilk defa öğretmen atamalarına ilişkin yerleştirme işlemleri, ek 5 inci maddeye göre yapılan alan seçme sınavı ile ÖSYM’ce yapılan KPSS sonuçları birlikte değerlendirilerek adı geçen Bakanlık tarafından yapılır.Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ihtiyacı durumuna bağlı olarak sadece KPSS sonucuna göre de yerleştirme işlemi yapabilir. Gerek görüldüğünde tüm yerleştirme işlemlerinde ÖSYM ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliği yapar.” şeklinde değiştirilmiş, ve aynı yönetmeliğin 2. maddesi ile "Bu Yönetmelik kapsamında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen kadrolarına, KPSS sonucuna göre alınan puanın %50’si ile Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan alan seçme sınavı sonucunda alınan puanın %50’si esas alınarak atama yapılır.” hükmü anılan yönetmeliğe Ek Madde 5 olarak eklenmiştir.

Davacı sendika tarafından, davaya konu değişiklikten önce sınavların ÖSYM Başkanlığınca yapıldığı ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı, ÖSYM'nin güvenilirliği nedeniyle yapılan sınav sonuçlarına herkesin itibar ettiği, öğretmenlerin B grubu kadrolar içinde yer alması nedeniyle ikinci bir sınava tabi tutulmaksızın KPSS sonuçlarına atandıkları, A Grubu kadrolar gibi ayrı bir sınav öngörülmesi nedeniyle yönetmeliğin kendi içinde çeliştiği, KPSs sonuçlarının 2 yıl geçerli olmasına rağmen 2006 yılı KPSS puanına göre atama bekleyen öğretmen adaylarının kazanılmış haklarının korunmadığı, düzenlemenin amacının siyasi olduğu öne sürülerek davaya konu yönetmelik hükümlerinin iptalinin istendiği görülmüştür.

3.5.2002 günlü ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 2. maddesinde "Bu Yönetmelik;

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere,

atanacaklar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar." hükmüne, aynı yönetmeliğin 5. maddesinde ise "Bu Yönetmelikte geçen;

DPB: Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’nı,

ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni,

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı): Bu Yönetmelikte (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek ve (B) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan merkezi sınavı,

Giriş Sınavı: Kamu kurum ve kuruluşlarının, bu Yönetmelikte (A) grubu olarak nitelendirilmiş kadrolarına atanacakları belirlemek üzere KPSS sonuçlarına göre saptayacaklarının üzerinde bir puanı olan adayların katılımı ile kendi mevzuatına göre yapacakları, yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı,

ifade eder." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda anılan düzenlemelere göre, öğretmenliğin, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme progreamı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklerden biri olması nedeniyle B Grubu kadrolar arasında yer aldığında kuşku yoktur. Yine B grubu kadrolara ayrı bir sınava tabi tutulmaksızın KPSS'den alınan puana göre yerleştirme yapılması gerektiği de açıktır.

Hal böyle iken, öğretmenliğin, mesleğe girişte esaslı bir değişiklik yapılarak, belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan ve bu nedenle A Grubu kadrolar arasında yer alan bir meslek durumuna getirilmeden, öğretmen olarak ilk defa atanacaklar için A Grubu kadrolar gibi "alan seçme sınavı" adı altında ayrı bir sınav yapılmasının ve bu sınavdan alınan puanın yüzde 50'si ile KPSS'den alınan puanın yüzde 50'sinin esas alınarak atama yapılmasının öngörülmesi nedeniyle davaya konu Yönetmelik değişikliği sonrası yönetmeliğin kendi içinde çeliştiği açık olup, bazı kamu kurumları için bu tür istisnalar öngörülmesinin kamu görevlerine ilk girişte uygulanacak genel yönetmelikte getirilen sistemi bozacağına kuşku bulunmadığından, davaya konu yönetmelik değişikliğinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Diğer yandan, değişiklik tarihine kadar B Grubu kadrolar için ÖSYM'ce yapılan ve objektifliğinden kuşku duyulmayan sınav sisteminin değişmesi sonucunu doğuran düzenlemede tarafsızlık ilkesine de uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olması nedeniyle, 8.1.2007 günlü ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin davalı idarelerin birinci savunmaları alınıncaya ve bu konuda yeni bir karar verilinceye kadar yürütülmesinin durdurulmasına, 10.04.2007 tarihinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Başkan: Yücel Irmak

Üye: Sabriye Köprülü

Üye: Kenan Atasoy (*)

Üye: Levent Artuk

Üye: Muzaffer Dilek

* Karşı oy

Yürütmenin durdurulması isteminin davalı idarelerin birinci savunmalarının alınmasından sonra incelenmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.
 
Katılım
9 May 2006
Mesajlar
78
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
41
arkadaşlar kpss için parayı ziraat bankasına mı yatırıyorduk bilen yok mu??????
 
Katılım
30 Nis 2006
Mesajlar
342
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
36
ziraat vakıfbank yapıkredi ve halk bankasından birisine yatırabilirsin arkadaşım
 

Giriş yap

Okul Öncesi Forum TV

000
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Canlı yayına kalan süre.

18 Yıldır Sizlerle

18 yıldır sizlerleyiz. Türkiye'nin ilk okul öncesi eğitim platformu
Üst