Merhabalar Okul Öncesi Forum Resmi Web Sitesi 'Biz BÜYÜK Bir Aileyiz'

Foruma ücretsiz kayıt olarak mesaj gönderebilir, yeni konular oluşturabilir ve diğer üyeler ile etkileşim içine olabilirsiniz.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR (konu özeti ve konu testi)

Katılım
3 Ara 2006
Mesajlar
7
Tepki Skoru
0
Puanları
0
[size=medium]ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR :

EĞİTİM: bireyde kendi yaşantıları yoluyla davranış değişikliği meydana getirme süreci.
*eğitim bir süreçtir.
*eğitim sürecinde bireyde davranış değişikliği meydana getirmektir.
*davranış değişikliği bireyin yaşantıları sonucu meydana gelir.

informal eğitim:bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinlikleridir.örnusta çırak ilişkisi,arkadaş ortamı
formal eğitim:planlı eğitim etkinlikleridir.

formal eğitim ikiye ayrılır:
örgün eğitim:belli bir yaş kümesindeki bireylere,milli eğitim amaçlarına göre hazırlanmış eğitim programlarıyla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir.

yaygın eğitim: örgün eğitim sistemine hiç girmemiş bu sistemin herhangi bir basamağında bulunan ya da bu basamakların birinden ayrılmış olan kişilere ilgi ve gereksinme duydukları alanda yapılan eğitimdir.örn özel kurslar v.s.

öğrenme:yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta ya da potansiyel davranıştaki nispeten kalıcı izli davranışlardır.

öğrenmenin ortak özellikleri:
1.öğrenme sonucunda davranıştaki değişim davranışta gözlenebilir bir değişme olması.
*birey o güne kadar hiç göstermediği bir davranışı göstermeye başlar.
*var olan davranışını geliştirebilir.
*daha önce öğrendiği yanlış davranışı düzeltebilir
2.davranıştaki değişikliğin yaşantı ürünü olması.
3.davranıştaki değişmenin nispeten sürekli olması
4.davranıştaki değişmenin yorgunluk,hastalık gibi etmenler nedeniyle geçici bir biçimde meydana gelmemişolması.
5.davranıştaki değişmenin yalnızca büyüme sonucunda oluşmaması.

öğretme:öğrenmenin kolaylaştırılması,öğrenmeye rehberlik edilmesi,öğrenene öğrenmeyi gerçekleştirmesinde yardımcı olunması sürecidir.

öğretim:eek:kullarda gerçekleştirilen planlı,denetimli ve örgütlenmiş öğretme etkinlikleridir.
romizowski (1986),eğitim ve öğretim arasındaki farkı şöyle açıklar : öğretim önceden saptanmış amaçlara varmak için kenarı parmaklıklarla çevrili bir yolu izlemeye benzer. eğitim ise, yolun sağındaki ve solundaki tarlalarda özgürce dolaşmaktır.
öğretim sürecini çözümlediğimizde dört temel öğenin olduğunu görmekteyiz:

hedefler:öğretim etkinlikleri sonucunda öğrenende ortaya çıkacak davranışları tanımlar.

içerik: öğretim sürecin de öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumları kapsar.

eğitim durumları:öğrencilerin hedeflere ulaşmaları için geçirmeleri gereken öğrenme yaşantılarını sağlayacak dış koşulların düzenlenmesidir.

değerlendirme: öğrencilerin hedeflere ulaşma durumlarının çeşitli ölçme araçları ile belirlenmesidir.

öğretim sırasında şu noktalar göz önünde bulundurulması gerekir:

*öğretirken öğrenenin kavramagücünü göz önünde bulundurmak gerekir.
*öğrenenin öğrenme gücü,öğretilen konuya,nesneye göre değişir.
*uyarılan bir insan uyarılmayana göre daha kolay öğrenir.
*uyarımlar ölçülü olmalıdır. şiddetli uyarım duygusal dengeyi bozabilir.
*ödüllendirme ile denetlenen öğrenme,genellikle ceza ile denetlenenöğrenmeye oranla daha etkilidir.
*öğreneni başarısızlıkla suçlamak öğrenmesine ket vurabilir.
*bireyin içinden gelen uyarım dışarıdan verilen uyarıma oranla daha etkili öğrenme sağlar.
* öğretimde temel olan başarıdır.
*seçilen amaçlar bireyler için gerçekçi olmalıdır.
*öğrenmede geçmiş yaşantıların önemli bir yeri vardır.
*öğrenen,öğretim sürecine aktif olarak katılırsa daha kolay öğrenir.
*anlamlı konular, anlamsız ve anlaşılması güç konulara göre daha kolay öğrenilir.
*beceri öğrenirken,yineleme alıştırmaları yapılması öğrenmenin etkili olmasını sağlar.
*öğrenen öğrenme yaşantıları davcarasındaki ilişkileri kendi bulur veyeni durumlara uygulamadeneyimi kazanırsa,öğrendiği şeyleri başka konularadaha kolay transfer eder.
*öğrenme sürecinde uzun süre hazırlanması istenen konular için ayrı zamanlarda ara sıra anımsamalar yapılması gerekir.
***eğitim ve öğretim süreçlerinde amaç öğrenmeyi sağlamaktır.
ancak bu süreç planlı,programlı ve güdümlü ise ve istendik yönde davranış kazandırmayı amaçlıyorsa öğretim süreci gündeme gelmektedir.
eğitim,öğretime kıyasladaha kapsamlı,yaşam boyu süren,istendik ve istenmedik davranış değişikliklerini içeren bir süreçtir.

1. aşağıdakilerden hangisi eğitim için söylenemez?
a-) eğitim belli bir zaman diliminde gerçekleşen bir süreçtir.
b-) eğitim sürecinde bireyde davranış değişiklikleri meydana gelir.
c-) öğrenmenin oluştuğu her durumda,insan davranışlarını değiştiren bir eğitim sürecinden söz edilebilir.
d-)eğitim istendik nitelikteki davranış değişikliklerinin oluşturulmasını yani geçerli öğrenmeleri kapsamaktadır.
e-) eğitim ikiye ayrılır informal ve formal eğitim.

cevap: "a" eğitim belli bir süreçte değil yaşam boyu devam eder.

2. usta çırak ilişkisi sonucu kazanılan davranışlar hangi eğitimin kapsamındayer alır?
a. formal eğitim.
b. örgün eğitim
c. yaygın eğitim
d. informal eğitim.
e . görsel eğitim

cevap:" d "dir.bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinliklerine informal eğitim denir.

3. aşağıdakilerden hangisi öğretme için söylenemez?
a. öğretme herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama ve sağlama faliyeti olarak tanımlanabilir.
b. öğretme sürecinde öğrenen ,öğreten ve öğrenilen diyebileceğimiz üç öğenin etkileşimi söz konusudur.
c. öğretme etkinlikleri her zaman eğitim kurumlarında düzenlenir.
d. öğretme ve öğrenme kimi zaman birbirinden bağımsız olarak da gerçekleşebilmektedir.
e. öğretme, öğrenmenin kolaylaştırılması süreci olarak ele alınabilir.

cevap : "c " dir.öğretme sürecinin her zaman okulda yer alması gerekmez.

4. aşağıdakilerin hangisi öğrenmenin gerçekleşmesi için öğretim sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?
a .öğretirken öğrencinin kavrama gücünü göz önünde bulundurmak gerekir.
b. uyarılan bir insan uyarılmayana göre daha kolay öğrenir.
c. seçilen amaçlar birey için gerçekçi olmalıdır.
d. birey sürekli dıştan uyarılınca daha etkili öğrenir.
e. öğrenen,öğretim sürecine aktif olarak katılırsa daha kolay öğrenir.

cevap: "d" dir. bireyin içinden gelen uyarım dışarıdan verilen uyarıma göre daha etkili öğrenme sağlar.

5.aşağıdakilerin hangisi öğrenmenin davranış değişikliği üzerindeki etkisi için söylenemez?
a.öğrenme,davranışta geçici değişiklikler yaratan etkendir.
b.öğrenme sonucunda davranışta gözlenebilir bir değişme meydana gelir .
c.birey o güne o kadar hiç göstermediği bir davranışı göstermeye başlar.
d.var olan davranışı geliştirebilir.
e.daha önce öğrendiği yanlış davranışı düzeltebilir.

cevap: "a"dır. öğrenme geçici değil kalıcıdır.

6.aşağıdakilerden hangisi bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinliklerine verilen addır.
a.formal eğitim
b.informal eğitim
c.örgün eğitim
d.yaygın eğitim
e.eğitim
cevap:"b"dir.

7.büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelerle atfedilmeyecek,yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta nispeten kalıcı izli değişme hangisidir?
a.öğretim
b.eğitim
c.öğrenme
d.öğretme
e.hedef

cevap:"c"dir.

8.aşağıdakilerden hangisi,öğretim sürecini oluşturan temel öğeler arasında yer almaz?
a. öğrenme
b.hedef
c.içerik
d.eğitim durumu
e.değerlendirme

cevap "a"dır.

9. okullarda gerçekleştirilen planlı,denetimli ve örgütlenmiş öğretme etkinliklerine ne denir?
a.eğitim
b.öğrenme
c.öğretme
d.değerlendirme
e.öğretim

cevap:"e"dir.

10.öğretim sürecinde öğrencilere kazandırılacak bilgi beceri ve tutumları kapsayan aşama hangisidir?
a. hedefler
b.içerik
c.eğitim durumları
d.öğrenim durumları
e.değerlendirme

cevap:"b"dir.

11.eğitim çabaların genel amacı nedir?
a.bilgi kazandırma
b.toplumsal uyum sağlama
c.belli beceriler kazandırma
d.yetenek geliştirme
e.gereksinimleri karşılama

cevap:"b"dir.

12.aşağıda verilen tanımlardan hangisi öğretimin tanımıdır?
a.biyokültürel ve sosyal bir varlık olaninsanın yetiştirilmesidir.
b.okullarda ve okul sonrasında verilen her türlü bilgi ve beceridir.
c.insanın kişiliğini besleme sürecidir.
d.planlı,programlı ve destekli bir süreçtir.
e.sürekliliği olan bir süreçtir.

cevap:"d"dir.

13.aşağıda verilenlerden hangisi öğrenmenin ortak özelliklerinden biri değildir?
a.değişmenin nispeten sürekli olması.
b.davranışta gözlenebilir bir değişmenin olması.
c.değişmenin yalnızca büyüme sonucunda oluşması.
d.değişikliğin yaşantı ürünü olması
e.değişmenin kalıcı izli olması.

cevap:"c"dir.

14. aşağıdakilerin hangisi öğretme süreci için yanlış bir anlatımdır?
a. öğretme sürecinin her zaman okulda yer alması.
b. öğrenen,öğreten ve öğrenilen öğelerini kapsaması.
c.öğretenin kimi bilgi ve becerilere sahip olması.
d. öğretme süreçlerinin hepsinde aynı öğelerin yer alması.
e.öğrenmenin klavuzlanarak sağlanması.

cevap:"a"dır.

15.aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğrudur?
a.tüm eğitim etkinlikleri öğretim kapsamındadır.
b.eğitim yaşam boyu süren kapsamlı bir süreçtir.
c.öğretim her zaman bir plan doğrultusunda gerçekleşmez.
d.eğitim sürecinde öğrenmeden çok söz edilemez.
e.öğretme işi uygun bir yer ve zaman ister.

cevap:"b"dir.
[/size]
 
Katılım
9 Haz 2007
Mesajlar
17
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
33
Verdiğiniz önemli bilgiler için çok teşekkür ederim.Ellerinize sağlık.
 
Katılım
30 Mar 2008
Mesajlar
32
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
44
[size=medium]ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR :

EĞİTİM: bireyde kendi yaşantıları yoluyla davranış değişikliği meydana getirme süreci.
*eğitim bir süreçtir.
*eğitim sürecinde bireyde davranış değişikliği meydana getirmektir.
*davranış değişikliği bireyin yaşantıları sonucu meydana gelir.

informal eğitim:bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinlikleridir.örnusta çırak ilişkisi,arkadaş ortamı
formal eğitim:planlı eğitim etkinlikleridir.

formal eğitim ikiye ayrılır:
örgün eğitim:belli bir yaş kümesindeki bireylere,milli eğitim amaçlarına göre hazırlanmış eğitim programlarıyla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir.

yaygın eğitim: örgün eğitim sistemine hiç girmemiş bu sistemin herhangi bir basamağında bulunan ya da bu basamakların birinden ayrılmış olan kişilere ilgi ve gereksinme duydukları alanda yapılan eğitimdir.örn özel kurslar v.s.

öğrenme:yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta ya da potansiyel davranıştaki nispeten kalıcı izli davranışlardır.

öğrenmenin ortak özellikleri:
1.öğrenme sonucunda davranıştaki değişim davranışta gözlenebilir bir değişme olması.
*birey o güne kadar hiç göstermediği bir davranışı göstermeye başlar.
*var olan davranışını geliştirebilir.
*daha önce öğrendiği yanlış davranışı düzeltebilir
2.davranıştaki değişikliğin yaşantı ürünü olması.
3.davranıştaki değişmenin nispeten sürekli olması
4.davranıştaki değişmenin yorgunluk,hastalık gibi etmenler nedeniyle geçici bir biçimde meydana gelmemişolması.
5.davranıştaki değişmenin yalnızca büyüme sonucunda oluşmaması.

öğretme:öğrenmenin kolaylaştırılması,öğrenmeye rehberlik edilmesi,öğrenene öğrenmeyi gerçekleştirmesinde yardımcı olunması sürecidir.

öğretim:eek:kullarda gerçekleştirilen planlı,denetimli ve örgütlenmiş öğretme etkinlikleridir.
romizowski (1986),eğitim ve öğretim arasındaki farkı şöyle açıklar : öğretim önceden saptanmış amaçlara varmak için kenarı parmaklıklarla çevrili bir yolu izlemeye benzer. eğitim ise, yolun sağındaki ve solundaki tarlalarda özgürce dolaşmaktır.
öğretim sürecini çözümlediğimizde dört temel öğenin olduğunu görmekteyiz:

hedefler:öğretim etkinlikleri sonucunda öğrenende ortaya çıkacak davranışları tanımlar.

içerik: öğretim sürecin de öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumları kapsar.

eğitim durumları:öğrencilerin hedeflere ulaşmaları için geçirmeleri gereken öğrenme yaşantılarını sağlayacak dış koşulların düzenlenmesidir.

değerlendirme: öğrencilerin hedeflere ulaşma durumlarının çeşitli ölçme araçları ile belirlenmesidir.

öğretim sırasında şu noktalar göz önünde bulundurulması gerekir:

*öğretirken öğrenenin kavramagücünü göz önünde bulundurmak gerekir.
*öğrenenin öğrenme gücü,öğretilen konuya,nesneye göre değişir.
*uyarılan bir insan uyarılmayana göre daha kolay öğrenir.
*uyarımlar ölçülü olmalıdır. şiddetli uyarım duygusal dengeyi bozabilir.
*ödüllendirme ile denetlenen öğrenme,genellikle ceza ile denetlenenöğrenmeye oranla daha etkilidir.
*öğreneni başarısızlıkla suçlamak öğrenmesine ket vurabilir.
*bireyin içinden gelen uyarım dışarıdan verilen uyarıma oranla daha etkili öğrenme sağlar.
* öğretimde temel olan başarıdır.
*seçilen amaçlar bireyler için gerçekçi olmalıdır.
*öğrenmede geçmiş yaşantıların önemli bir yeri vardır.
*öğrenen,öğretim sürecine aktif olarak katılırsa daha kolay öğrenir.
*anlamlı konular, anlamsız ve anlaşılması güç konulara göre daha kolay öğrenilir.
*beceri öğrenirken,yineleme alıştırmaları yapılması öğrenmenin etkili olmasını sağlar.
*öğrenen öğrenme yaşantıları davcarasındaki ilişkileri kendi bulur veyeni durumlara uygulamadeneyimi kazanırsa,öğrendiği şeyleri başka konularadaha kolay transfer eder.
*öğrenme sürecinde uzun süre hazırlanması istenen konular için ayrı zamanlarda ara sıra anımsamalar yapılması gerekir.
***eğitim ve öğretim süreçlerinde amaç öğrenmeyi sağlamaktır.
ancak bu süreç planlı,programlı ve güdümlü ise ve istendik yönde davranış kazandırmayı amaçlıyorsa öğretim süreci gündeme gelmektedir.
eğitim,öğretime kıyasladaha kapsamlı,yaşam boyu süren,istendik ve istenmedik davranış değişikliklerini içeren bir süreçtir.

1. aşağıdakilerden hangisi eğitim için söylenemez?
a-) eğitim belli bir zaman diliminde gerçekleşen bir süreçtir.
b-) eğitim sürecinde bireyde davranış değişiklikleri meydana gelir.
c-) öğrenmenin oluştuğu her durumda,insan davranışlarını değiştiren bir eğitim sürecinden söz edilebilir.
d-)eğitim istendik nitelikteki davranış değişikliklerinin oluşturulmasını yani geçerli öğrenmeleri kapsamaktadır.
e-) eğitim ikiye ayrılır informal ve formal eğitim.

cevap: "a" eğitim belli bir süreçte değil yaşam boyu devam eder.

2. usta çırak ilişkisi sonucu kazanılan davranışlar hangi eğitimin kapsamındayer alır?
a. formal eğitim.
b. örgün eğitim
c. yaygın eğitim
d. informal eğitim.
e . görsel eğitim

cevap:" d "dir.bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinliklerine informal eğitim denir.

3. aşağıdakilerden hangisi öğretme için söylenemez?
a. öğretme herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama ve sağlama faliyeti olarak tanımlanabilir.
b. öğretme sürecinde öğrenen ,öğreten ve öğrenilen diyebileceğimiz üç öğenin etkileşimi söz konusudur.
c. öğretme etkinlikleri her zaman eğitim kurumlarında düzenlenir.
d. öğretme ve öğrenme kimi zaman birbirinden bağımsız olarak da gerçekleşebilmektedir.
e. öğretme, öğrenmenin kolaylaştırılması süreci olarak ele alınabilir.

cevap : "c " dir.öğretme sürecinin her zaman okulda yer alması gerekmez.

4. aşağıdakilerin hangisi öğrenmenin gerçekleşmesi için öğretim sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?
a .öğretirken öğrencinin kavrama gücünü göz önünde bulundurmak gerekir.
b. uyarılan bir insan uyarılmayana göre daha kolay öğrenir.
c. seçilen amaçlar birey için gerçekçi olmalıdır.
d. birey sürekli dıştan uyarılınca daha etkili öğrenir.
e. öğrenen,öğretim sürecine aktif olarak katılırsa daha kolay öğrenir.

cevap: "d" dir. bireyin içinden gelen uyarım dışarıdan verilen uyarıma göre daha etkili öğrenme sağlar.

5.aşağıdakilerin hangisi öğrenmenin davranış değişikliği üzerindeki etkisi için söylenemez?
a.öğrenme,davranışta geçici değişiklikler yaratan etkendir.
b.öğrenme sonucunda davranışta gözlenebilir bir değişme meydana gelir .
c.birey o güne o kadar hiç göstermediği bir davranışı göstermeye başlar.
d.var olan davranışı geliştirebilir.
e.daha önce öğrendiği yanlış davranışı düzeltebilir.

cevap: "a"dır. öğrenme geçici değil kalıcıdır.

6.aşağıdakilerden hangisi bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinliklerine verilen addır.
a.formal eğitim
b.informal eğitim
c.örgün eğitim
d.yaygın eğitim
e.eğitim
cevap:"b"dir.

7.büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelerle atfedilmeyecek,yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta nispeten kalıcı izli değişme hangisidir?
a.öğretim
b.eğitim
c.öğrenme
d.öğretme
e.hedef

cevap:"c"dir.

8.aşağıdakilerden hangisi,öğretim sürecini oluşturan temel öğeler arasında yer almaz?
a. öğrenme
b.hedef
c.içerik
d.eğitim durumu
e.değerlendirme

cevap "a"dır.

9. okullarda gerçekleştirilen planlı,denetimli ve örgütlenmiş öğretme etkinliklerine ne denir?
a.eğitim
b.öğrenme
c.öğretme
d.değerlendirme
e.öğretim

cevap:"e"dir.

10.öğretim sürecinde öğrencilere kazandırılacak bilgi beceri ve tutumları kapsayan aşama hangisidir?
a. hedefler
b.içerik
c.eğitim durumları
d.öğrenim durumları
e.değerlendirme

cevap:"b"dir.

11.eğitim çabaların genel amacı nedir?
a.bilgi kazandırma
b.toplumsal uyum sağlama
c.belli beceriler kazandırma
d.yetenek geliştirme
e.gereksinimleri karşılama

cevap:"b"dir.

12.aşağıda verilen tanımlardan hangisi öğretimin tanımıdır?
a.biyokültürel ve sosyal bir varlık olaninsanın yetiştirilmesidir.
b.okullarda ve okul sonrasında verilen her türlü bilgi ve beceridir.
c.insanın kişiliğini besleme sürecidir.
d.planlı,programlı ve destekli bir süreçtir.
e.sürekliliği olan bir süreçtir.

cevap:"d"dir.

13.aşağıda verilenlerden hangisi öğrenmenin ortak özelliklerinden biri değildir?
a.değişmenin nispeten sürekli olması.
b.davranışta gözlenebilir bir değişmenin olması.
c.değişmenin yalnızca büyüme sonucunda oluşması.
d.değişikliğin yaşantı ürünü olması
e.değişmenin kalıcı izli olması.

cevap:"c"dir.

14. aşağıdakilerin hangisi öğretme süreci için yanlış bir anlatımdır?
a. öğretme sürecinin her zaman okulda yer alması.
b. öğrenen,öğreten ve öğrenilen öğelerini kapsaması.
c.öğretenin kimi bilgi ve becerilere sahip olması.
d. öğretme süreçlerinin hepsinde aynı öğelerin yer alması.
e.öğrenmenin klavuzlanarak sağlanması.

cevap:"a"dır.

15.aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğrudur?
a.tüm eğitim etkinlikleri öğretim kapsamındadır.
b.eğitim yaşam boyu süren kapsamlı bir süreçtir.
c.öğretim her zaman bir plan doğrultusunda gerçekleşmez.
d.eğitim sürecinde öğrenmeden çok söz edilemez.
e.öğretme işi uygun bir yer ve zaman ister.

cevap:"b"dir.
[/size]
Çok teşakkürler
 
Katılım
28 Haz 2007
Mesajlar
1,486
Tepki Skoru
1
Puanları
0
Yaş
43
okuyan arkadaşlar için yararlı bilgi ben çok beğendim.çok güzel bir ders.zevkle işliyorduk bu dersi.
 

oqy

Katılım
17 Ocak 2009
Mesajlar
1
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
36
okuyan arkadaşlar için yararlı bilgi ben çok beğendim.çok güzel bir ders.zevkle işliyorduk bu dersi.

aslında bizde zevkle işleyecektik lakin dersi veren klasik yapınca biraz afalladık

ondan dolayı pek hoş olmadı dersler

konular çok güzel hoca da süper anlatıyo

ama dersi anlasan bile dile getirmek önemli oluyo klasik sınavlarda

düzgün cümleler kuramazsan 35 alıyosun benim gibi:)
 

Giriş yap

Okul Öncesi Forum TV

000
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Canlı yayına kalan süre.

18 Yıldır Sizlerle

18 yıldır sizlerleyiz. Türkiye'nin ilk okul öncesi eğitim platformu
Üst