Merhabalar Okul Öncesi Forum Resmi Web Sitesi 'Biz BÜYÜK Bir Aileyiz'

Foruma ücretsiz kayıt olarak mesaj gönderebilir, yeni konular oluşturabilir ve diğer üyeler ile etkileşim içine olabilirsiniz.

Erken ÇocukluktaÖğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi

Katılım
26 May 2007
Mesajlar
1,403
Tepki Skoru
1
Puanları
0
Yaş
53
Öğrenme becerisi çocuğun öğrenmeye hazır olduğu zaman başlar. Çocuğun en önemli çabaları ve becerileri okula başlamadan önce gerçekleşir. Çocuk ilk yaşlarda yürümeyi, konuşmayı, insanlar ile ilişki kurmayı, düşünmeyi, mantık yürütmeyi, problem çözmeyi ve bunun gibi daha birçok şeyi öğrenir. Eğer bu gibi öğrenme becerilerini zamanında geliştiremezse, okulda ve ileriki hayatında öğrenme daha güç olacaktır. Bu nedenle okuldaki öğrenme becerileri okulöncesi dönemde edindiği öğrenme becerilerinden etkilenmektedir.

Bu konudaki araştırmalar şu sonuçları göstermektedir:
• Okulöncesi yaşlarda anne baba eğitimi ve kapsamlı okulöncesi eğitim programları yoluyla öğrenmeye ve gelişmeye gereken ilginin gösterilmesi, ilköğretimde daha büyük başarılar sağlar.

• Çocuklara erken yaşlarda gösterilen ilgi, öğrenme güçlüklerini, gecikmelerini ve engellerini azaltabilir hatta yok edebilir.

• Nitelikli bir erken çocukluk deneyimi yaşayan çocukların, okula devam, okulda başarılı olma ve topluma katkıda bulunma olasılıkları daha yüksektir.

• Okulöncesi deneyimi olan çocukların sınıfta kalma olasılıkları daha düşüktür.

Bunun nedeni, böyle deneyimlerin yalnızca dil, matematik ve problem çözmeye temel oluşturması değil, aynı zamanda temel güveni, kendine saygıyı, başkalarıyla etkileşimi ve öğrenmeyi kuvvetlendirmesidir. Bundan dolayı erken yaşlarda yapılan yatırımlar, çocuğun ileriki yaşamında başarılı olması için önemlidir. Erken Çocukluk Dönemi Programları’na yapılan yatırımın kazancı, eğitimin diğer herhangi bir kademesine yapılan yatırımdan daha yüksektir.

Öğrenme doğumla başlar. Hayat boyu sürecek öğrenmenin temeli ilk altı yılda atılır. Çocuk erken çocukluk dönemi süresince, daha sonraki yıllarda öğreneceklerini destekleyecek bilgiler edinir ve beceriler geliştirir. Kendini ifade etmeyi öğrenir ve dilini geliştirir, yetişkinler ve diğer çocuklarla ilişki kurar, okula ve topluma uyum için temel olan sosyal becerileri geliştirir, matematik ve okuma-yazma öncesi becerilerini ve problem çözme, karar verme yetilerini geliştirebileceği deneyimler yaşar. Düşünmeyi ve anlamayı öğrenir. Çocuğun bu beceri yetileri kazanması için bazı ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Çocuğun;

- Fiziksel tehlikelerden korunmaya
- Yeterli beslenmeye ve sağlıklı bakıma
- Yakınlık kurabileceği bir yetişkine
- Verdiği tepkileri anlayıp karşılık verebilecek bir yetişkine
- Bakabileceği, dokunabileceği, duyabileceği, koklayabileceği ve tadabileceği nesnelere
- Bağımsızlık duygusunu geliştirebilme fırsatına
- Özbakım becerilerini geliştirebileceği fırsatlara
- Çeşitli nesnelerle oynayabileceği günlük fırsatlara
- Hareket etme becerilerini geliştirebilmesi için fırsatlara
- Konuşma, hikaye anlatma ve şarkı söyleme yoluyla dil gelişiminin teşvik edilmesine
- Olumlu başarı duygusunu geliştirmesine yardımcı olacak faaliyetlere
- İşbirliği, yardım ve paylaşmayı öğrenebilmesi için fırsatlara
- Yaşayarak , keşfederek birşeyler öğrenebilmeye
- Sorumluluk alabilmesi ve seçim yapabilmesi için fırsatlara
- İç denetimini ve bir işi sonuçlandırma azmini geliştirebilmesi için yüreklendirilmeye
- Kendine değer vermesi ve başarılarından gurur duyması için desteklenmeye
- Kendini ifade etmesi ve yaratıcılığının gelişebilmesi için fırsatlara ihtiyacı vardır.

Araştırmalar erken çocukluk döneminde ne tür programların düşük maliyetle uygulanabileceğini gösteriyor? Neler denendi ve ne derece başarılı olundu? Öğrenme becerisini geliştirmeye yönelik çok çeşitli maliyetin etkin olduğu erken çocukluk eğitim modelleri vardır. Bunlar;

1. Anne babaları desteklemek. İlk yıllarda çocuğun ilk çevresi evdir ve anne babalar çocukların ilk öğretmenleridir. Bu nedenle de anne babalara, anne babalık rollerinde yardımcı olmak önemlidir. Anne babalar ve aileler okulöncesi yaştaki çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamada birincil sorumluluğa sahiptirler. Dünyadaki hızlı değişime paralel olarak, ailelerde de değişimler olmakta, toplumda geleneksel destek sistemleri yıkılmakta ve sonuç olarak da anne babaların desteğe ihtiyaçları olmaktadır. Anne babalar düşüncelerini ve ilgi duydukları konuları başkalarıyla paylaşabilmeye ve sağlıklı bir çocuk yetiştirebilmek için bilgi edinmeye ihtiyaç duymaktadırlar.

Programları oluştururken, o toplumda çocuk bakımında kullanılan olumlu yöntemlerin devamına, olumsuz uygulamaların ise düzeltilmesine dikkat edilmelidir. Anne babaları bilgilendirmek ve desteklemek için çeşitli yöntemler gelişrilmiştir. Bunlar;Anne Baba Eğitim Programları:
Etkin bir şekilde uygulandığında, ailelerin güçlü yönlerini temel alır ve çocuklarının erken öğrenme ve gelişimlerini destekleyici anne babalık rollerine ağırlık verir. Anne baba eğitimi çeşitli şekillerde yürütülebilir:
Grup tartışmaları: Grup tartışmaları şeklinde yürütülen programlarda, anne babalar biraraya gelerek çocuk gelişimini ve bu süreçteki anne babalık rollerini tartışma fırsatı elde ederler. Şili’deki Padres e Hijas Programı bu tür bir uygulamaya iyi bir örnektir.Bu programda, anne babalar, önemli buldukları konular üzerinde tartışmak üzere biraraya gelmektedirler.
Ev ziyaretleri: Anne babaların evde çocuklarıyla ilişkilerinde kullanabilecekleri belli beceri ve faaliyetleri edinmelerini sağlamak amaçlanır. Program ev ziyaretleri yoluyla sürdürülür. Sri Lanka’da ev ziyaretleri şeklinde yürütülen programda, anne babalara çocuklarının öğrenme yetilerini destekleyebilecekleri bazı günlük faaliyetler gösterilir. Ayrıca, anne babalara çocuklarının bilgi ve anlama kapasitelerini geliştirebilecek faaliyetleri daha faydalı hale getirebilecekleri yollar sağlanır.

Grup tartışmaları ve ev ziyaretleri: Anne babaları çocuk gelişimi konularında desteklemeyi amaçlayan bazı programlar hem anne babalarla grup tartışmasını hem de ev ziyaretlerini içerir. Türkiye’de yaygın bir şekilde uygulanan Anne Çocuk Eğitim Programı bu tür bir uygulamaya örnektir. Bu programda çocuğu 6 yaşında olan anneler çocuk gelişimi konularında tartışmak üzere her hafta biraraya gelirler. Daha sonra toplantıda öğrendikleri çocuğun Zihinsel Gelişimini destekleyici formları evde çocuklarıyla uygularlar. Evdeki bu çalışmalar, düzenli aralıklarla yapılan ev ziyaretleri yoluyla gözlemlenir ve desteklenir.

Bu programın hem kısa hem de uzun vadedeki etkileri araştırmalarla kanıtlanmıştır. Anneler destek vermenin; anne babalık becerilerini geliştirdiğini, bunların çocukların öğrenme becerileri ve başarıları üzerinde uzun vadeli etkileri olduğunu göstermiştir.

2. Okul merkezli öğrenmeye anne babaları katmak. Araştırmalar en etkili programların; anne babaların programın bir parçası oldukları ve anne babalara hizmet götürmek için ( anne babalardan birşeyler öğrenmek ve onların çocuk gelişimi ve ders programlarını anlamalarını sağlayabilecek ev ziyaretleri düzenlemek gibi) çaba gösterilen programlar olduğunu göstermektedir. İlkokul programlarında okul çalışanlarının anne babalarla iletişim kurmaya, babaların ilişkileri karşılıklı konuşmaya ihtiyaçları vardır. Öğretmen ve anne babaların ilişkileri karşılıklı saygı ve ortaklığa dayalı olduğunda çocuğun öğrendikleri daha iyi pekişir. El Salvador’da yönetimde anne babaların olduğu okullar, anne baba katılımına iyi bir örnektir.

Anne babalar, okulda ne olup bittiğini anladığında ve kendilerini çocuklarının okul hayatlarının bir parçası olduklarını hissettiklerinde eğitime daha çok değer verirler. Çocuklarını okula devam etmeleri için yüreklendirirler. Okul, anne babaya uzak kaldığında, anne baba da kendini uzak tutar ve çocukların okula devam için gerek duyduğu desteği gösteremez.

3. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik programlar geliştirmek. Toplum, programların geliştirilmesinde, projelendirilmesinde, yürütülmesinde, kaynak yaratılmasında ve değerlendirilmesindeki tüm aşamalara katılmalıdır. Bu katılım gerçekleştiğinde program sahiplenilmiş olur. Böylece programın devam etme olasılığı artar.4. Uygulanmakta olan bir sağlık veya toplum kalkınması çalışmasına erken çocukluk bakım ve eğitim kısmını katmak; veya sağlık ve beslenmeyi çocuk bakım ortamına eklemek, çocuğun tüm ihtiyaçlarını karşılayan çok kapsamlı ve bütünsel bir program yaratmak. Araştırmalar bakım ve beslenmenin birbirini karşılıklı etkilediğini, herbirinin ayrı ayrı çocukların fiziksel, ruhsal ve duygusal gelişimleri üzerindeki etkilerini artırmakta olduğunu göstermiştir.

5. Evde çocuğa bakmakla yükümlü olan büyük çocuğu bilgilendirmek. ‘’Çocuktan çocuğa’’ programlar, hem büyük hem de küçük çocuklara yeni davranışlar ve bilgilendirici faaliyetler kazandırmaktadır.

6. Var olan kaynaklar ve bilgi ağı ile çalışmak. Çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yetişkin eğitimi programlarının, kadın programlarının ve toplum kalkınması çalışmalarının, ‘’Müfredatlarına’’ eklemeler yapılabilir. Örneğin, bir okuma yazma programına çocuk gelişimi bölümü eklemek gibi.

7. Çocukların ihtiyaçlarını, kadın programları ile bağlantılı olarak ele almak. Bu, çocuk bakımı ile ilgili ihtiyaçları karşılayan ve böylelikle kadınların gelir getirici faaliyetlerde katılım göstermelerini sağlayan çocuk bakım programları oluşturarak sağlanabilir. Örnek olarak Vietnam’ da ‘’kadının itibarını yükseltme’’ projesinin bir bölümü olarak geliştirilmiş aile gündüz bakım evi programını gösterebiliriz.

8. Çocukların ilköğretime geçişlerini kolaylaştırmak için erken çocukluk dönemi programlarını ilköğretim okullarıyla ilişkilendirmek. Öğrenme becerisini kolaylaştırmak için, okulların ve diğer eğitim programlarının çocuğa hazır olması gerekmektedir. Okulların çocuğa hazır olması derken, okulun yörenin ihtiyaçlarına cevap verebiliyor olması, öğretmen, program, malzeme ve bina açısından nitelikli olması ve eğitimin elde edilebilir olması anlaşılmalıdır. İlköğretimde görev alan öğretmenlere çocukların gelişimlerine uygun öğrenme becerileri konusunda eğitim verilebilir. Ders programının çocukların aktif öğrenme ihtiyaçlarını, kültürel ve kişisel öğrenme ihtiyaçlarını dikkate alarak uyarlanması gerekmektedir.

Temel öğrenme nasıl ölçülebilinir?
Uyguladıkları çevreye göre uyarlanmış, çocukların zihinsel, dil, sosyal ve duygusal gelişim durumunu ölçen, geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış testlerin sayısı artmaktadır. Örneğin; Şili’de yerel olarak geliştirilmiş ve çocukların becerilerini ölçen bir test hazırlanmıştır. Bu ölçümler öğrenme becerisinin ilk yaşlardaki göstergeleridir. Bununla birlikte farklı ortamlar için uygun ve üzerinde anlaşma sağlanmış ölçümlerin geliştirilmesi gerekmektedir. 2000 yılına çok yaklaşmışken konunun üzerinde önemle durulması gerekir.
 

Giriş yap

Okul Öncesi Forum TV

000
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Canlı yayına kalan süre.

18 Yıldır Sizlerle

18 yıldır sizlerleyiz. Türkiye'nin ilk okul öncesi eğitim platformu
Üst